เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ
และวิสัยทัศน์

นับเป็นเวลากว่า 50 ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในด้านการผลิตไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้า และส่งขายไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังมีความพร้อมในการให้บริการภายใต้การดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับทั้งกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า และบริษัทเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ รายเล็ก รวมถึงโรงไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กฟผ. ให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ "นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" และพันธกิจในการให้บริการงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาและกลั่นจากประสบการณ์อันยาวนานได้กลายเป็นความเชี่ยวชาญและเทคนิคเฉพาะของ กฟผ. ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งในวันนี้และอนาคต

คณะผู้บริหาร

นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์
นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

นายสายัณห์ ปานซัง
นายสายัณห์ ปานซัง

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ

นายฉัตรชัย มาวงศ์
นายฉัตรชัย มาวงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา

นายเสน่ห์ ตรีขันธ์
นายเสน่ห์ ตรีขันธ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
นายศุภชัย คูณเศรษฐ์

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

นายประเวทย์ เกิดวัดท่า
นายประเวทย์ เกิดวัดท่า

ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล

นายเจษฎา พันธ์จำนงค์
นายเจษฎา พันธ์จำนงค์

ผู้อํานวยการโครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษาประจําโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด

นางณิศรา ธัมมะปาละ
นางณิศรา ธัมมะปาละ

ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน

นายวรานนท์ กิจเจริญ
นายวรานนท์ กิจเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า

นายชนะ ธิติศักดิ์
นายชนะ ธิติศักดิ์

ผู้อํานวยการโครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

นายกำฤทธิ์ ใบแย้ม
นายกำฤทธิ์ ใบแย้ม

ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา

นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร
นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร

ผู้อํานวยการโครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว

นายอภิชาติ พานิชการ
นายอภิชาติ พานิชการ

ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี

นายประเสริฐ พนมเกียรติศักดิ์
นายประเสริฐ พนมเกียรติศักดิ์

ผู้อํานวยการโครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว

นางปวีณา หอมกระจาย
นางปวีณา หอมกระจาย

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่

นายชนะ เรืองตระกูล
นายชนะ เรืองตระกูล

ผู้อํานวยการโครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท หินกองเพาเวอร์ จํากัด

ประวัติ

2539

 • เริ่มต้นการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบส่งแก่โรงไฟฟ้าเอกชน
 • ให้บริการงาน Major Maintenance แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 • เริ่มใช้เถ้าลอยในเชิงพาณิชย์ในงานคอนกรีตผสมเสร็จของเสาตึกไชน่าเทาเวอร์

2541

 • เริ่มนำเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรีตความร้อนต่ำ อาทิ งานก่อสร้างฐานรากรถไฟฟ้า BTS

2542

 • นำเถ้าลอยมาใช้ในงานก่อสร้างเขื่อนปากมูล ซึ่งใช้เถ้าลอยทดแทนคอนกรีตสูงถึง 68 %

2543

 • ให้บริการงาน Owner’s Engineer แก่ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

2545

 • ให้บริการงาน Owner’s Engineer แก่ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

2547

 • ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าขยายตลาดไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรับงานใน โรงไฟฟ้าพลังเขื่อนน้ำงึม 1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบุน และโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

2548

 • ให้บริการงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แก่โครงการ Cambodia Coal-Fired Power Plant ประเทศกัมพูชา

2549

 • เริ่มต้นให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านเส้นใยแก้วนำแสงที่อยู่ในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง

2550

 • ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จาก กสทช. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2550
 • ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้บริการที่ปรึกษางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า รวมถึงจัดอบรม PDP อบรมเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า และให้บริการจัดหาและบริหารอะไหล่อุปกรณ์กังหันก๊าซ ณ ประเทศซูดาน

2551

 • ให้บริการงาน Technical Adviser Field Services แก่โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 สปป.ลาว

2552

 • ให้บริการงาน Technical Advisor แก่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ ของบริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด

2553

 • ให้บริการงาน Technical Due Diligence Service แก่โครงการ Gas Turbine Simple Cycle Power Plant Marib 3 สาธารณรัฐเยเมน
 • เริ่มจำหน่ายยิปซั่มสังเคราะห์ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์

2555

 • ธุรกิจโทรคมนาคมเริ่มต้นให้บริการ IPLC (International Private Lease Circuit)

2556

 • ให้บริการรื้อถอนและขนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงงานที่ปรึกษาการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้า และทดสอบโรงไฟฟ้าเพื่อนำเข้าใช้งาน
 • เริ่มจำหน่ายเถ้าหนัก โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์

2557

 • ให้บริการงาน Technical Advisor Services แก่โครงการ Fangchenggang Phase II nuclear power plant สาธารณรัฐประชาชนจีน

2565

 • มุ่งมั่นให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า