เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ
และวิสัยทัศน์

นับเป็นเวลากว่า 50 ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในด้านการผลิตไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้า และส่งขายไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังมีความพร้อมในการให้บริการภายใต้การดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับทั้งกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า และบริษัทเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ รายเล็ก รวมถึงโรงไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กฟผ. ให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ "นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" และพันธกิจในการให้บริการงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาและกลั่นจากประสบการณ์อันยาวนานได้กลายเป็นความเชี่ยวชาญและเทคนิคเฉพาะของ กฟผ. ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งในวันนี้และอนาคต

คณะผู้บริหาร

จิราพร ศิริคำ
จิราพร ศิริคำ

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

-
-

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ

-
-

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา

เสน่ห์ ตรีขันธ์
เสน่ห์ ตรีขันธ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ

-
-

ฝ่ายจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

ประเวทย์ เกิดวัดท่า
ประเวทย์ เกิดวัดท่า

ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล

สายัณห์ ปานซัง
สายัณห์ ปานซัง

โครงการ O&m โรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

-
-

ฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน

-
-

ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า

ชนะ ธิติศักดิ์
ชนะ ธิติศักดิ์

โครงการ O&m โรงไฟฟ้า บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

กำฤทธิ์ ใบแย้ม
กำฤทธิ์ ใบแย้ม

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา

ครรชิต งามแสนโรจน์
ครรชิต งามแสนโรจน์

โครงการ O&m โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว

อภิชาติ พานิชการ
อภิชาติ พานิชการ

ฝ่ายเคมี

นายประเสริฐ พนมเกียรติศักดิ์
นายประเสริฐ พนมเกียรติศักดิ์

โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว

-
-

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่

ชนะ เรืองตระกูล
ชนะ เรืองตระกูล

โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

ประวัติ

2539

 • เริ่มต้นการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบส่งแก่โรงไฟฟ้าเอกชน
 • ให้บริการงาน Major Maintenance แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 • เริ่มใช้เถ้าลอยในเชิงพาณิชย์ในงานคอนกรีตผสมเสร็จของเสาตึกไชน่าเทาเวอร์

2541

 • เริ่มนำเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรีตความร้อนต่ำ อาทิ งานก่อสร้างฐานรากรถไฟฟ้า BTS

2542

 • นำเถ้าลอยมาใช้ในงานก่อสร้างเขื่อนปากมูล ซึ่งใช้เถ้าลอยทดแทนคอนกรีตสูงถึง 68 %

2543

 • ให้บริการงาน Owner’s Engineer แก่ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

2545

 • ให้บริการงาน Owner’s Engineer แก่ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

2547

 • ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าขยายตลาดไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรับงานใน โรงไฟฟ้าพลังเขื่อนน้ำงึม 1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบุน และโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ

2548

 • ให้บริการงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แก่โครงการ Cambodia Coal-Fired Power Plant ประเทศกัมพูชา

2549

 • เริ่มต้นให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านเส้นใยแก้วนำแสงที่อยู่ในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง

2550

 • ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จาก กสทช. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2550
 • ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้บริการที่ปรึกษางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า รวมถึงจัดอบรม PDP อบรมเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า และให้บริการจัดหาและบริหารอะไหล่อุปกรณ์กังหันก๊าซ ณ ประเทศซูดาน

2551

 • ให้บริการงาน Technical Adviser Field Services แก่โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 สปป.ลาว

2552

 • ให้บริการงาน Technical Advisor แก่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ ของบริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด

2553

 • ให้บริการงาน Technical Due Diligence Service แก่โครงการ Gas Turbine Simple Cycle Power Plant Marib 3 สาธารณรัฐเยเมน
 • เริ่มจำหน่ายยิปซั่มสังเคราะห์ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์

2555

 • ธุรกิจโทรคมนาคมเริ่มต้นให้บริการ IPLC (International Private Lease Circuit)

2556

 • ให้บริการรื้อถอนและขนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงงานที่ปรึกษาการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้า และทดสอบโรงไฟฟ้าเพื่อนำเข้าใช้งาน
 • เริ่มจำหน่ายเถ้าหนัก โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์

2557

 • ให้บริการงาน Technical Advisor Services แก่โครงการ Fangchenggang Phase II nuclear power plant สาธารณรัฐประชาชนจีน

2565

 • มุ่งมั่นให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า