Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ในที่นี้รวมเรียกว่า "กฟผ." หรือ "เรา") เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ https://www.egatbusiness.com, ("เว็บไซต์") และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น