กิจกรรม

กลับหน้ากิจกรรม

EGAT Energy Forum : Knock the door for RATCH (online)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการ EGAT Energy Forum : Knock The Door สำหรับกลุ่ม RATCH Group เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. และ กลุ่ม RATCH Group โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่ม RATCH Group และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ในรูปแบบออนไลน์ หรือ Live Virtual Experience

กลุ่มบริษัท RATCH Group ถือเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำ และเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของ กฟผ. โดย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานสูงสุด ควบคู่ไปกับการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ กฟผ.

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รวธ. กล่าวว่า กฟผ. เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงไฟฟ้า จึงพร้อมเร่งผลักดันการพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแล เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งรู้จักวิธีการบริหารและการจัดการที่ถูกต้อง จึงได้จัดงานขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้า การเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. และ RATCH Group ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

สำหรับการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของ กฟผ. ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยาย 5 หัวข้อ ได้แก่ 

1.การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ SPP  

2.Battery Energy Storage System (BESS) 

3.การบริหารจัดการน้ำในโรงไฟฟ้า 

4.Risk Based Inspection (RBI), Remaining Life Assessment (RLA), Online Chemistry Monitoring for Boiler  

5.การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย Engineering Simulation Software 

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการบรรยายแต่ละช่วง ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย