Articles

EGAT ENERGY FORUM 2023 ต่อยอดนวัตกรรม สานพลังเครือข่ายไฟฟ้าสีเขียว
EGAT ENERGY FORUM 2023 ต่อยอดนวัตกรรม สานพลังเครือข่ายไฟฟ้าสีเขียว

กฟผ. พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไฟฟ้าในงาน EGAT Energy Forum ภายใต้ธีม "Green Smart Energy Solutions" เพื่อตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร

ท่ามกลางวิกฤตทางพลังงานและทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตระหนักถึงผลกระทบในเรื่องของพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดงาน "EGAT EnergyForum 2023" ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสองปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่องาน "สัมนาวิชาการธุรกิจบำรุงรักษา" เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรือ EGAT O&M และเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ของงานบริการมืออาชีพของหน่วยงาน กฟผ. จนมาถึงปี พ.ศ. 2558 จึงได้เปลี่ยนชื่องานมาเป็น "EGAT Energy Forum" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพลังความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกลและพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่างไม่หยุดนิ่ง 

สำหรับในปี 2566 งาน "EGAT Energy Forum" ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม "Green Smart Energy Solutions : ต่อยอดนวัตกรรม สานพลังเครือข่ายไฟฟ้าสีเขียว" ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อถ่ายทอดองค์ความ...

GREEN HORIZONS 
ไทย-เวียดนาม : ร่วมสร้างโลกแห่งพลังงานสีเขียว
GREEN HORIZONS 
ไทย-เวียดนาม : ร่วมสร้างโลกแห่งพลังงานสีเขียว
เวียดนามให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างมาก โดยวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูน...
DRIVING SUCCESS WITH INNOVATION
ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยนวัตกรรม
DRIVING SUCCESS WITH INNOVATION
ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยนวัตกรรม
ไปเจาะลึกกับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติโดยอากาศยานไร้คนขับ (Water Solution Drone) นวัตกรรมที่ใช...