สัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง

ลำดับที่ เลขที่สัญญา วันที่นำเข้า ดาวน์โหลด
1 EGAT-ALT-TSBF-17-02 15/11/2017 ดาวน์โหลด
2 EGAT-JASTEL-BMDT-19-02 23/01/2019 ดาวน์โหลด
3 EGAT-JASTEL-BMDT-19-03 23/01/2019 ดาวน์โหลด
4 EGAT-JASTEL-BMDT-19-04 23/01/2019 ดาวน์โหลด
5 EGAT-SYMC-BMDT-19-07 31/01/2019 ดาวน์โหลด
6 EGAT-UIH-BMDT-19-09 05/02/2019 ดาวน์โหลด
7 EGAT-DTAC-BMDT-19-10 13/05/2019 ดาวน์โหลด
8 EGAT-SYMC-BMDT-19-17 31/05/2019 ดาวน์โหลด
9 EGAT-JASTEL-BMDT-19-19 07/06/2019 ดาวน์โหลด
10 EGAT-UIH-BMDT-19-16 25/06/2019 ดาวน์โหลด
11 EGAT-TIC-BMDT-19-08 02/07/2019 ดาวน์โหลด
12 EGAT-JASTEL-BMDT-19-18 10/07/2019 ดาวน์โหลด
13 EGAT-JASTEL-BMDT-19-04 แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 06/08/2019 ดาวน์โหลด
14 EGAT-SYMC-19-07 แก้ไขสัญญาฯ ครั้งที่ 1 27/11/2019 ดาวน์โหลด
15 EGAT-AWN-BMDT-19-26 25/12/2019 ดาวน์โหลด
16 EGAT-DTAC-BMDT-19-21 03/01/2020 ดาวน์โหลด
17 EGAT-DTAC-BMDT-19-23 03/01/2020 ดาวน์โหลด
18 EGAT-DTAC-BMDT-19-24 03/01/2020 ดาวน์โหลด
19 EGAT-DTAC-BMDT-19-25 03/01/2020 ดาวน์โหลด
20 EGAT-DTAC-BMDT-20-01 03/01/2020 ดาวน์โหลด
21 EGAT-SYMC-BMDT-20-02 27/03/2020 ดาวน์โหลด
22 EGAT-CAT-BMDT-20-03 26/03/2020 ดาวน์โหลด
23 EGAT-TOT-BMDT-20-05 24/04/2020 ดาวน์โหลด
24 EGAT-IG-BMDT-20-10 03/12/2020 ดาวน์โหลด
25 EGAT-DTAC-BMDT-20-06 04/01/2021 ดาวน์โหลด
26 EGAT-SYMC-BMDT-21-11 15/11/2021 ดาวน์โหลด
27 EGAT-SYMC-BMDT-21-01 28/04/2021 ดาวน์โหลด
28 EGAT-SYMC-BMDT-19-17 แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 28/06/2021 ดาวน์โหลด
29 EGAT-SYMC-BMDT-19-17 แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 03/03/2020 ดาวน์โหลด
30 EGAT-DTAC-BMDT-20-09 21/12/2021 ดาวน์โหลด
31 EGAT-DTAC-BMDT-20-11 21/12/2021 ดาวน์โหลด
32 EGAT-DTAC-BMDT-20-14 21/12/2021 ดาวน์โหลด
33 EGAT-DTAC-BMDT-21-03 21/12/2021 ดาวน์โหลด
34 EGAT-JAS-BMDT-22-01 07/01/2022 ดาวน์โหลด
35 EGAT-JAS-BMDT-22-02 07/01/2022 ดาวน์โหลด
36 EGAT-CC-BMDT-21-13 27/01/2022 ดาวน์โหลด
37 EGAT-SYMC-BMDT-22-04 24/02/2022 ดาวน์โหลด
38 EGAT-SYMC-BMDT-22-10 25/04/2022 ดาวน์โหลด
39 EGAT-STT-BMDT-22-09 02/06/2022 ดาวน์โหลด
40 EGAT-DTAC-BMDT-20-09 แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 10/06/2022 ดาวน์โหลด
41 EGAT-DTAC-BMDT-20-11 แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 10/06/2022 ดาวน์โหลด
42 EGAT-DTAC-BMDT-20-14 แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 10/06/2022 ดาวน์โหลด
43 EGAT-DTAC-BMDT-21-03 แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 10/06/2022 ดาวน์โหลด
44 EGAT-UIH-BMDT-22-06 10/06/2022 ดาวน์โหลด
45 EGAT-DTAC-BMDT-19-25 แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 30/06/2022 ดาวน์โหลด
46 EGAT-SYMC-BMDT-22-05 12/07/2022 ดาวน์โหลด
47 EGAT-TIC-BMDT-22-11 01/09/2022 ดาวน์โหลด
48 EGAT-JAS-BMDT-22-03 28/07/2022 ดาวน์โหลด
49 EGAT-DTAC-BMDT-19-21 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 26/10/2022 ดาวน์โหลด
50 EGAT-DTAC-BMDT-19-23 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 26/10/2022 ดาวน์โหลด
51 EGAT-DTAC-BMDT-19-24 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 26/10/2022 ดาวน์โหลด
52 EGAT-DTAC-BMDT-19-25 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 26/10/2022 ดาวน์โหลด
53 EGAT-DTAC-BMDT-20-01 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 26/10/2022 ดาวน์โหลด
54 EGAT-DTAC-BMDT-20-06 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 26/10/2022 ดาวน์โหลด
55 EGAT-DTAC-BMDT-20-11 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 26/10/2022 ดาวน์โหลด
56 EGAT-DTAC-BMDT-20-14 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 26/10/2022 ดาวน์โหลด
57 EGAT-DTAC-BMDT-21-03 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 26/10/2022 ดาวน์โหลด
58 EGAT-IGC-BMDT-22-14 04/11/2022 ดาวน์โหลด
59 EGAT-SYMC-BMDT-22-20 19/12/2022 ดาวน์โหลด
60 EGAT-DTAC-BMDT-19-10 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 26/10/2022 ดาวน์โหลด