สัญญาให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง

ลำดับที่ เลขที่สัญญา วันที่นำเข้า ดาวน์โหลด
1 EGAT-ALT-TSBF-17-02 15/11/2560 ดาวน์โหลด
2 EGAT-JASTEL-BMDT-19-02 23/01/2562 ดาวน์โหลด
3 EGAT-JASTEL-BMDT-19-03 23/01/2562 ดาวน์โหลด
4 EGAT-JASTEL-BMDT-19-04 23/01/2562 ดาวน์โหลด
5 EGAT-SYMC-BMDT-19-07 31/01/2562 ดาวน์โหลด
6 EGAT-UIH-BMDT-19-09 05/02/2562 ดาวน์โหลด
7 EGAT-DTAC-BMDT-19-10 13/05/2562 ดาวน์โหลด
8 EGAT-SYMC-BMDT-19-17 31/05/2562 ดาวน์โหลด
9 EGAT-JASTEL-BMDT-19-19 07/06/2562 ดาวน์โหลด
10 EGAT-UIH-BMDT-19-16 25/06/2562 ดาวน์โหลด
11 EGAT-TIC-BMDT-19-08 02/07/2562 ดาวน์โหลด
12 EGAT-JASTEL-BMDT-19-18 10/07/2562 ดาวน์โหลด
13 EGAT-JASTEL-BMDT-19-04 แก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 06/08/2562 ดาวน์โหลด
14 EGAT-SYMC-19-07 แก้ไขสัญญาฯ ครั้งที่ 1 27/11/2562 ดาวน์โหลด
15 EGAT-AWN-BMDT-19-26 25/12/2562 ดาวน์โหลด
16 EGAT-DTAC-BMDT-19-21 03/01/2563 ดาวน์โหลด
17 EGAT-DTAC-BMDT-19-23 03/01/2563 ดาวน์โหลด
18 EGAT-DTAC-BMDT-19-24 03/01/2563 ดาวน์โหลด
19 EGAT-DTAC-BMDT-19-25 03/01/2563 ดาวน์โหลด
20 EGAT-DTAC-BMDT-20-01 03/01/2563 ดาวน์โหลด
21 EGAT-SYMC-BMDT-20-02 27/03/2563 ดาวน์โหลด
22 EGAT-CAT-BMDT-20-03 26/03/2563 ดาวน์โหลด
23 EGAT-TOT-BMDT-20-05 24/04/2563 ดาวน์โหลด
24 EGAT-IG-BMDT-20-10 03/12/2563 ดาวน์โหลด
25 EGAT-DTAC-BMDT-20-06 04/01/2564 ดาวน์โหลด
26 EGAT-SYMC-BMDT-21-11 15/11/2564 ดาวน์โหลด
27 EGAT-SYMC-BMDT-21-01 28/04/2564 ดาวน์โหลด
28 EGAT-SYMC-BMDT-19-17 แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 28/06/2564 ดาวน์โหลด
29 EGAT-SYMC-BMDT-19-17 แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 03/03/2563 ดาวน์โหลด
30 EGAT-DTAC-BMDT-20-09 21/12/2564 ดาวน์โหลด
31 EGAT-DTAC-BMDT-20-11 21/12/2564 ดาวน์โหลด
32 EGAT-DTAC-BMDT-20-14 21/12/2564 ดาวน์โหลด
33 EGAT-DTAC-BMDT-21-03 21/12/2564 ดาวน์โหลด
34 EGAT-JAS-BMDT-22-01 07/01/2565 ดาวน์โหลด
35 EGAT-JAS-BMDT-22-02 07/01/2565 ดาวน์โหลด

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (RAO)

อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม กฟผ.

อ้างอิง : หนังสือ สำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2411/6457 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. ที่ปรับปรุงใหม่ โดยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติการเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. ที่ปรับปรุงใหม่